Aarhus Akvarieforening

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Aarhus akvarieforening Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for akvariehobbyen, fortrinsvis for børn og unge, ved afholdelse af mødeaftener med foredrag, diasserier, samtaler, auktioner eller andre aktiviteter. Desuden afholdes hjemmebedømmelser og udstillinger, når dette skønnes at være formålstjenligt. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres ved Kontingent samt annonceindtægter. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer:
Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 marts efter, at der er rykket for det.
Eksklusion af medlemmer
Skønnes det at et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, kan vedkommende udelukkes fra foreningen og bestyrelsen. Bestyrelsen har da pligt til at forelægge sagen på den ordinære generalforsamling, hvor den afgørende beslutning da træffes ved simpelt flertal.

§4b Prøvemedlemsskab:
Bestyrelsen har mulighed for at uddele gratis prøvemedlemsskaber for indeværende år.
Et prøvemedlemsskab er et medlemskab hvor man kan deltage på prøve i foreningens aktiviteter, ved evt. tur og udflugter, mod evt. egenbetaling. Vores bibliotek er ej heller muligt at bruge som prøve medlem.

§ 5. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Studerende, folke- og invalidepensionister optages med rabat. Unge under 18 år kan optages med rabat.
Ethvert medlem er selv pligtigt til at indbetale sit kontingent til kassereren. Kontingentet betales forud.

§ 6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i januar måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af Referent
3) Valg af stemmetæller
4) Bestyrelsens beretning
5) Fremlæggelse af foreningens regnskab
6) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
7) Indkomne forslag
8) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
9) Valg til bestyrelsen
1 Formand, ulige år.
1 Kasserer, lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer ulige år.
3 bestyrelsesmedlemmer lige år.
2 bestyrelsessuppleanter. (For et 1 år)
Valg af unge observatører. (For et 1 år)
10) Valg af 2 Revisor, 1 revisorsuppleant, (såfremt der modtages tilskud på under 100 000 kr. pr. år. jf. § 10.)
11) Eventuelt
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Generalforsamlingen indkaldes elektronisk, ved opslag på hjemmeside,facebook og på email samt på december mødet, med mindst 3 ugers varsel.

Ved flere Kandidater til de ledige bestyrelses pladser de opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/5 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 8 personer.
Foruden formand og kasser, konstituerer bestyrelsen sig selv ved første kommende bestyrelses møde. Dette er gældende til næste generalforsamling.
Der skal vælges følgende poster:
1 Næstformand
1 Sekretær
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Op til 3 børn/unge under 18 år vælges af de unge selv som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives..

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstedet.
Suppleanter tages med på høring men har ikke stemmeret. Udebliver et eller flere bestyrelsesmedlemmer har suppleanter stemmeret efter 1. og 2. suppleant.

§10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Aarhus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Ved samlede tilskud på under 100 000kr. Revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Aarhus Kommune foretager stikprøve kontrol.

Ved samlede tilskud på 100 000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.
Stk. 1. Såfremt der på den ordinære generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal, at en urafstemning om foreningens opløsning skal foretages, er bestyrelsen pligtig til at udsende stemmesedler om dette til alle stemmeberettigede medlemmer. Disse stemmesedler skal for at være gyldige, tilbagesendes til bestyrelsen i udfyldt stand senest 14 dage efter.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om hvorledes foreningens midler skal likvideres. Disse må dog kun anvendes til akvariehobbyen fremme i Danmark.


Disse love sletter alle tidligere udsendte love og vedtægter. Aarhus d. 14-01-2016